سئولات تستي از جغرافياي1

 

سوالات فصل اول:جغرافیا علمی برای زندگی

1) هرچه مقیاس نقشه بزرگتر باشد:

الف) دقت نقشه کمتر است.                         

 ب) جزئیات کمتری در نقشه دیده می شود                               

ج) تنها پدیده های کوچک نمایش داده می شود

د) جزئیات در آن بهتر نمایش داده می شود.

2) چرا تصاویر ماهواره ای دید ترکیبی به دست می دهند؟

الف) به علت اینکه روند تغییر پدیده های انسانی را نشان می دهند

ب) زیرا خشکی های یک ناحیه را یک جا تحت پوشش قرار می دهند

ج) چون اجزای یک پدیده را جزء به جزء به تفکیک نشان می دهند

د) زیرا اجزاء گوناگون یک محیط را یک جا و بهم پیوسته نشان می دهند.

3) برای دست یابی به زاویه ی دید گسترده تر در مطالعه ی سطح زمین از کدام منبع اطلاعاتی استفاده می شود؟

الف)عکسهای هوایی  ب) نقشه بزرگ مقیاس  ج) نقشه متوسط مقیاس  د) تصاویر ماهواره ای

4) دریاها و دشتها بترتیب جزء کدام محیط قرار می گیرند؟

الف) آتمسفر ، لیتوسفر  ب) هیدروسفر ، آتمسفر   ج) لیتوسفر ، هیدروسفر د) هیدروسفر ، لیتوسفر .

5) کدام منطقه برای زندگی انسان شرایط مناسبی دارد؟

الف ) فلات تبت      ب) نواحی قطبی   ج) جنوب شرقی آسیا    د) صحرای بزرگ آفریقا.

6) کدام مورد پدیده های انسانی را مشخص می کند؟

الف) جاده ها ، پلها  ، مزارع                 ب) دریاچه ، جانوران ، تونلها       

ج) کارخانه ها ، اقیانوسها ، اتوبانها           د) رودها ، پوشش گیاهی ، جلگه ها.

7) جغرافیدانان نتایج تحقیقات خود را به چه صورتهایی نشان می دهند؟

الف) سفرنامه ، آمارنامه                    ب) نقشه ، نمودار   

ج) عکسهای هوایی ، مصاحبه              د) تصاویر ماهواره ای ، کتابها.

8) کدامیک از ویژگیهای تصاویر ماهواره ای نیست؟

الف ) رنگ آمیزی خاص هر پدیده           ب)  توانایی نمایش بر روی کامپیوتر 

ج ) بزرگ مقیاس بودن تصاویر                د) امکان دید ترکیبی در تصاویر.

9)کدام وسیله جغرافیایی برای نمایش آثار خشکسالی و میزان محصولات کشاورزی یک منطقه مناسب است؟       الف ) تصاویر ماهواره ای     ب) نقشه ها         ج) نمودارها     د) آمارنامه ها.

10) کدام گزینه در باره « نقشه های کوچک مقیاس » صحیح است؟

الف ) بخش های کوچکی از سطح زمین را نشان می دهند.       

ب) جزئیات پدیده ها را بهتر نمایش می دهند           

ج) پهنه های وسیعی از سطح زمین را نمایش می دهند             

د) خیابانهای فرعی هم در آنها مشخص است.

11) انسان با محیط بسیار ....... در ارتباط است.

الف ) کوچک                ب) گسترده          ج) محدود         د) یکسان.

 

فصل دوم: جغرافیای طبیعی و انسانی ایران

 

12) شکل نهایی رشته کوههای البرز و زاگرس مربوط به کدام دوره است؟

الف ) اواخر ترشیاری          ب) اواخر کواترنری       ج) اوایل ترشیاری            د) اوایل کواترنری.

13) زمین پست و همواری که از یک طرف به کوهها و از طرف دیگر به دریاهها منتهی می شود، چه می نامند؟الف ) دشت              ب ) جلگه                     ج) فلات                        د) دلتا.

14) چین خوردگیهای زاگرس ............. و جنس سنگ های آن عموما از نوع .............. است.

الف ) نامنظم – آذرین      ب) منظم – آذرین درونی    ج) نامنظم – رسوبی      د) منظم – رسوبی .

15) ترتیب وقوع در کدامیک  صحیح تر است؟

الف) بارش ، جویبار ، مخروطه افکنه                            ب) جویبار ، اسکان جمعیت، مخروطه افکنه  

ج) رود ، مخروطه افکنه ، جابجایی مواد آبرفتی              د) بارش ، جابجایی مواد آبرفتی ، رود.

16) بادهای موسمی که موجب رگبار و بارانهای تابستانی می شوند، از کجا و به کدام ناحیه ایران می وزند؟     الف) خلیج فارس _ جنوب غرب                         ب) دریای سرخ _ جنوب شرقی  

ج) اقیانوس هند _ جنوب شرقی ایران                                د) دریای عمان _ جنوب غربی

17) چه عواملی در وسعت جلگه های ساحلی ایران تاثیر دارد؟

الف) آب و هوا و جنس خاک                                          ب) آب و هوا و نوسان آب رودخانه ها  

ج) آب و هوا و شدت امواج دریا                                       د) جنس خاک و عمق متوسط آب.

18) وجود دره های کوچک و بزرگ در نواحی کوهستانی نتیجه چیست؟

الف ) برجای گذاشتن و حمل رسوبات                               ب) رسوبگذاری و مواد آبرفتی  

ج) جریانهای سطحی و سیلابی                                         د) فعالیت های آتشفشانی و کوهزایی.

19) عامل تنوع در محصولات کشاورزی ایران کدام است؟

الف) حاصلخیزی خاک ایران                                            ب) کشاورزی علمی و مکانیزه         

ج) تنوع و تفاوت آب و هوایی                                            د) رودهای دائمی و دمای زیاد.

20) در شرق و غرب فلات ایران بترتیب کدام رشته کوهها قرار دارند؟

الف ) البرز ، زاگرس      ب) سلیمان ، البرز       ج) سلیمان ، زاگرس       د) زاگرس ، سلیمان.

21) موقعیت جغرافیایی کشور ایران کدام است؟

الف) شمال منطقه معتدله شمالی                                     ب) جنوب منطقه معتدله شمالی      

ج) شمال منطقه معتدله جنوبی                                        د) جنوب منطقه معتدله جنوبی

22) مهمترین عامل خارجی تغییر شکل ناهمواریهای کشورمان چیست؟

الف ) یخچالها                   ب) باد                ج) انسان                                  د) آبهای جاری.

23) قله های آتشفشانی سهند و سبلان در چه دوره ای بوجود آمده اند؟ 

الف ) اوایل کواترنر       ب) اوایل ترشیاری          ج) اواخر کواترنر                د) اواخر ترشیاری .

24) کدام جلگه در غرب فلات ایران قرار دارد؟

الف ) سند و پنجاب            ب) دجله و فرات             ج) آمودریا                   د) رود کورا .

25) بلندترین قله های کشورمان را بترتیب مشخص کنید .

الف) زردکوه ، دنا       ب) دماوند ، سبلان          ج) دماوند ، علم کوه                 د) علم کوه ، تفتان.

26) چنانچه شهر فریمان در ارتفاع 1500 متری و شهر مشهد در ارتفاع 3500 متری از سطح آبهای آزاد جهان قرار گرفته باشد ، در صورتیکه دمای شهر مشهد 28+ درجه باشد ، دمای شهر فریمان چند خواهد بود؟

الف ) 14+                       ب) 12+                            ج) 40+                                 د) 28-

27) کدام پدیده ها در اثر رسوبگذاری و ته نشین شدن مواد آبرفتی بوجود می آید؟

الف ) فلات ، دشت       ب) دلتا ، مخروط افکنه        ج) جلگه ، رودخانه                د) تپه ، فلات.

28) کدامیک جزء ویژگیهای دامنه جنوبی رشته کوه البرز می باشد؟

الف) شیب زیادتر          ب) اختلاف دمای کمتر       ج) فرسایش کمتر        د) فاصله اندک شهرها.

29) کدامیک از ویژگیهای رشته کوه زاگرس نیست؟

الف) کمی توده های آذرین درونی                               ب) جهت شمال شرقی به جنوب غربی

 ج) استقرار عشایر و دامداران                                 د) استقرار در لبه غربی فلات ایران

30)کدامیک از ویژگیهای دشتهای داخلی کشورمان است؟

الف ) بارش اندک ، تبخیرو تعرق زیاد  

ب) خاک حاصلخیز ، اختلاف دمای زیاد                                   

ج) پوشش گیاهی زیاد ، فرسایش زیاد   

 د) فرسایش باد زیاد ، تبخیر اندک.

31) وسیع ترین و حاصلخیز ترین جلگه در جنوب کشورمان کدام جلگه است؟

الف) گیلان                ب) خوزستان                      ج) میناب                          د) باهو کلات .

32) دو عنصر اصلی آب و هوا را مشخص کنید. 

الف) ارتفاع ، بارش             ب) فشار هوا ، دما                ج) باد ، ارتفاع         د) دما ، بارش .

33) علت اعتدال آب و هوا در جلگه های کناره دریای مازندران چیست؟

الف ) وجود ارتفاعات   ب) فراوانی رطوبت   ج ) فراوانی پوشش گیاهی  د) وجود توده های آب و هوایی.

34)کارشناسان هواشناسی با توجه به کدام ویژگیهای توده های آب و هوایی قادرند وضعیت هوا را پیش بینی کنند؟

الف) ارتفاع و جهت     ب) دما و سرعت    ج) رطوبت و ارتفاع                   د) سرعت و جهت.

35) کدام عامل در تنوع اقلیمی ( آب و هوایی ) کشورمان نقشی ندارد؟

الف ) ارتفاع           ب) توده های آب و هوایی       ج)طول جغرافیایی      د) دوری و نزدیکی به دریا.

36) چرا دشتها در نواحی مرکزی فلات ایران بیشتر به صورت بیابان و کویر در آمده اند؟ بعلت...

الف ) اختلاف دمای اندک    ب) قدرت تبخیر زیاد     ج) وجود شوره زارها     د)میزان بارش اندک.

37) جلکه و دشت در چه موردی با هم شبیه می باشد؟

الف ) میزان ارتفاع      ب) شکل ظاهری         ج) همواربودن                د) حاصلخیزی بودن.

38) کدام توده هوا در فصل سرد باعث یخ زدگی محصولات کشاورزی استان خراسان می گردد؟

الف ) توده هوای غربی       ب) توده هوای قطبی   ج) توده هوای موسمی      د) توده هوای سودانی .

39) به چه علت در کوهپایه های زاگرس دما پایین تر از مناطق پست و هموار مجاور آن است؟بعلت ...

الف)  مجاورت با سرزمین های خشک داخلی    ب) بارش فراوان در کوههای زاگرس                      

ج) وجود جریانهای سیلابی سطحی فراوان           د) کاهش دما در اثر افزایش ارتفاع.

40) کدام پدیده باعث جدایی نواحی داخلی ایران از کناره های خلیج فارس شده است ؟

الف) رشته کوه زاگرس         ب) رشته کوه البرز      ج) جلگه ی خوزستان    د) تنگه هرمز.

41 ) در کدام نواحی ایران تعداد شهرهای بیشتری ایجاد شده است؟

الف)مرتفع كوهستاني بالاي 2150 متري                        ب) دشتي با ارتفاع 300 تا 900 متري

ج)پايكوهي با ارتفاع 900 تا 2150 متري                  د) جلگه اي و پست تا ارتفاع حداكثر 300متري

 42) شکل گیری سکونتگاههای ایران عمدتا به کدام عامل بستگی داشته است؟

 الف) زمین حاصلخیز    ب) میزان دسترسی به آب     ج) وسعت چراگاهها        د) شرایط آب و هوایی

43) ویژگی اصلی عشایر کوچنده کدام است ؟

الف) اتکاء به زندگی دامداری ، ساخت اجتماعی قبیله ای ، جابجایی بین قشلاق و ییلاق

 ب) ساخت اجتماعی قبیله ای ، اتکاء به صنایع دستی ، شیوه زندگی کوچ نشینی .    

 ج) ساخت اجتماعی قبیله ای ، اتکاء به زندگی دامداری ، شیوه زندگی شبانی        

 د) شیوه زندگی شبانی ، جابجایی بین قشلاق و ییلاق ، اتکاء به زندگی دامداری

44) مصالح بکار رفته در مساکن روستایی ایران تحت تاثیر کدام پارامتر است؟

 الف ) الگوهای مصرفی  ب) فرهنگ جامعه          ج) قیمت مصالح            د) محیط جغرافیایی .

45) امروزه شهرهای اصفهان و شیراز بترتیب نقش خود را چگونه ایفاء می کنند؟ 

الف) بازرگانی ، نظامی     ب) تاریخی  ، هنری      ج) سیاسی ، مذهبی         د) صنعتی ، هنری .

46) روستاهای متمرکز در چه بخشی از کشور ایران گسترش یافته است ؟

 الف ) نواحی داخلی کشور                                      ب) دامنه های شمالی البرز           

ج) اکثر نواحی ایران به جز گیلان                             د) مرکز و جنوب شرق ایران.

47) ایل بختیاری ، ییلاق و قشلاق خود را بترتیب در کدام نواحی می گذرانند؟

 الف) دامنه های سبلان ، جلگه مغان

ب) جلگه خوزستان ، اطراف شهر کرد                                            

 ج) اطراف شهرکرد ، جلگه خوزستان     

 د) ارتفاعات آذربایجان ، جلگه مغان.

48) به چه دلیل تعداد جوامع شهری در نواحی مرکزی و شرقی کشور محدود است؟

 الف) تغییرات دمای شب و روز                                ب) فقدان خاک حاصلخیز           

 ج) وجود بادهای گرم و خشک                                د) کمبود منابع آب.

49) آریاییها ............ بودند که از آسیای ........ و جنوب سیبری به فلات ایران آمدند.

 الف) دامپرورانی ، شمالی ب) کشاورزانی  ، مرکزی   ج) دامپرورانی ، مرکزی    د) کشاورزانی ، شمالی.

50 ) اولین روستاهای داخل  فلات ایران درکدام مناطق  پدید آمدند؟ 

الف ) سواحل دریای مازندران                                  ب) پایکوه ها و دامنه کوهستان ها       

 ج ) سواحل دریاها و رودها                                       د) جلگه خوزستان.

51 ) واحه ها در چه مناطقی پدید می آیند؟

الف ) نواحی پایکوهی      ب) نواحی ساحلی      ج ) نواحی جلگه ای          د) نواحی بیابانی.

52) کدام عوامل در توسعه و ایجاد روستاهای فلات ایران نقش مهمی داشته اند ؟

الف ) آب و جنس خاک     ب) مرتع و آب و هوا        ج ) آب و دامداری    د) جنس خاک و کشاورزی.

53 ) کدامیک از ویژگیهای روستاهای پراکنده می باشد؟

الف ) فاصله روستاها از همدیگر زیاد است  ب) مرز روستاها بخوبی از همدیگر مشخص است.           

ج) آب در همه جا در دسترس است.      د) زمینهای کشاورزی دور از خانه ها قرار دارند.

54) در کدام استانها، خانه های روستایی بصورت گنبدی ساخته می شوند؟

 الف) یزد و کرمان     ب) گیلان و گلستان     ج) همدان و کردستان    د) خراسان رضوی و هرمزگان.

55) روستا محلی است که فعالیت اغلب ساکنان آن وابسته به ........... است.

  الف) زراعت     ب) صنعت و خدمات        ج) زمین        د) دامداری.                                        

                                                                                                                                                       56) در کدام مناطق روستایی کشور ساخت ظروف و اشیای سفالی رواج دارد؟

الف ) کوهستانی          ب) نیمه خشک                ج) سواحل جنوبی                   د) سواحل شمالی

57) در کدام استانهای کشور برای تامین آب شهرها از قنات استفاده نموده اند؟

الف ) یزد و کرمان       ب) همدان و زنجان          ج) گلستان و گیلان          د) اصفهان و کردستان.

58 ) کدام شهر در کنار رود بوجود آمده و گسترش یافته است ؟

الف) شیراز            ب) کرمانشاه                              ج ) اصفهان                           د) زاهدان

59 ) عامل نابرابری در پراکندگی شهرهای ایران در عرضهای مختلف جغرافیایی چیست؟

الف) وضعیت ناهمواری      ب) ویژگیهای اقلیمی         ج ) عامل ارتباطی       د) دسترسی به منابع آب

60 ) بزرگترین شهرهای ایران در گذشته در چه مناطقی استقرار یافته بودند؟

الف ) در مسیر راههای ارتباطی و بازرگانی                        ب) در کنار بنادر و حاشیه گردنه ها

ج ) در مسیر رودها و داخل کوهستان ها                           د) همه موارد درست است.

61 ) به کارایی و ویژگی خاصی که شهرها از گذشته تا به حال از خود نشان داده اند ، چه می گویند؟

الف) توسعه شهری            ب) مورفولوژی شهری          ج) نقش شهری           د) کاربری شهری.

62 ) کدام شهرها دارای نقش بازرگانی و ارتباطی هستند؟

الف) شهرهای مذهبی         ب) شهرهای بندری             ج) شهرهای مرزی          د) شهرهای صنعتی.

63 ) هدف از تدوین برنامه های توسعه شهری توسط سازمانها و وزارتخانه ها چیست؟

الف ) کنترل رشد شهرها                          ب) کاهش مهاجرتهای شهری                  

ج) افزایش حاشیه نشینی شهری                   د) تسریع رشد شهری.

64 ) برای اجراء و تدوین برنامه های توسعه شهری از کدام ابزار ها استفاده می شود؟

الف ) تصاویر ماهواره ای و نقشه های کاربری زمین       ب) عکسهای هوایی و طرحهای هادی روستایی

ج) تصاویر ماهواره ای و نقشه های تفضیلی                 د) عکسهای هوایی و طرحهای جامع شهری.

65 ) شهرستان و روستا بترتیب توسط چه کسی اداره می شود؟

الف) فرماندار ، دهدار     ب) شهردار ، شورای ده      ج) فرماندار ، شورای روستا     د) شهردار ، دهدار .

66 ) ایلات شاهسون ( ایلسون ) در کدام مناطق کوچ می کنند؟

الف ) زاگرس فارس      ب) شمال آذربایجان      ج) جلگه خوزستان        د) زاگرس شمال غربی .

 67 ) به چه دلیل در کشورمان تعداد کوچ نشینان رو به کاهش است؟ به علت ......

الف ) سیاستهای حکومتی دولتها                                          ب) کمبود مراتع و علفزارها       

ج) سختی زندگی و تحولات اجتماعی                                    د) وجود امکانات در شهرها

68)نخستین تقسیمات سیاسی و اداری کشور در چه سالی انجام گرفت؟

الف ) 1376 ه.ش          ب) 1316 ه.ش        ج )1336ه.ش         د) 1345 ه.ش

69 )کدامیک تقسیمات سیاسی و اداری کشور را به ترتیب نشان می دهد؟

الف) استان ، شهرستان ، بخش ، دهستان                    ب) استان ، شهر ، بخش ، روستا

ج) شهرستان ، دهستان ، بخش ، ده                     د) استان ، شهرستان ، دهستان ، بخش.

70) کوچکترین واحد سکونت و مبداء تقسیمات کشوری چیست؟

الف) شهر             ب) روستا                     ج) بخش                               د) استان

 

                                       

                                        فصل سوم : آبها

71)کشور ایران بترتیب چند درصد وسعت وچند درصد آبهای موجوددرخشکیهای جهان را در اختیار دارد؟

الف) 11 ، 34            ب) 1/1 ، 34/0          ج) 11 ، 4/3        د) 1/1 ، 4/3

72) از گردش آب در طبیعت سالانه چه مقدار آب فراهم می شود؟

 الف)  4 هزار کیلومتر مکعب                               ب) 40 هزار متر مکعب           

ج) 40هزار کیلومتر مکعب                                   د) 25 هزار کیلومترمکعب.

73)کدام عامل سبب آلودگی حرارتی آبها می گردد؟

الف) عملیات صنعتی     ب) ریختن زباله ها      ج) ریختن فاضلابها     د) تغییرات میکروبی

74)تهیه آب برای چه مصرفی نیاز به تخصص ، هزینه و زمان دارد؟

الف) آشامیدنی شهروروستا   ب) کشاورزی و زراعت  ج) صنعتی ومعادن  د) نیروگاههای هسته ای

75) کدام عامل سبب هدر رفتن اب در بخش کشاورزی نمی گردد؟

الف) آبیاری غرقابی و کوزه ای                   ب) آلودگی به وسیله سموم و کودهای شیمیایی  

  ج) آبیاری به شیوه بارانی و قطره ای           د) نفوذ دادن آب به اعماق زیاد زمین.

76) مقدار آبی که اگر در دسترس باشد بوسیله خورشید تبخیر می گردد را چه می نامند؟

الف) تبخیر واقعی           ب) تبخیر               ج) تبخیر بالقوه      د) میانگین تبخیر سالانه

77) بخش عمده آبهای شیرین کره زمین در کجا قرار دارد؟

الف) رودها و دریاچه های آب شیرین                ب)  اتمسفر بصورت بخار    

 ج) یخچالهای قطبی و کوهستانی                      د) آبخانهای زیرزمینی

78) بهترین شیوه برای بهربرداری درست از آبهای آشامیدنی چیست؟

الف) جداسازی آب آشامیدنی از مصارف دیگر   ب) احداث سدها و بندها در مسیر رودها

ج) مراقبت ار مخازن و تاسیسات انتقال آب      د) لوله کشی ، تصفیه و انتقال به شهرها

79) بیشترین قنوات ایران به ترتیب در کدام استانها مشاهده می شود؟

الف) آذربایجان ، کردستان ، کرمانشاه ، یزد     ب) خراسان ، خوزستان ، سمنان ، قزوین

ج) خراسان ، یزد ، کرمان ، اصفهان            د) اصفهان ، گیلان ، هرمزگان ، خوزستان

80)کدامیک از مطالب زیر در باره آبهایی که به مصرف صنایع می رسند، درست نیست؟

الف) خیلی زود کیفیت خود را از دست می دهند.

 ب) آلودگی آن چندان در طبیعت باقی نمی ماند

ج) ممکن است آلودگی شیمیایی یا میکروبی پیدا کنند

 د) با برج های خنک کننده می توان گرمای آب را گرفت.

81) در ایران میزان تبخیری که توسط خورشید انجام می پذیرد کمتر از مقدار آبی است که خورشید توانایی تبخیر آن را دارد. مفهوم جمله فوق با کدام گزینه انطباق دارد؟

الف) میزان تیخیر واقعی و بالقوه همه جا برابر است                                

ب) میزان تبخیر واقعی بیشتر از تبخیر بالقوه است

ج) میزان تبخیر بالقوه بیشتر از تبخیر واقعی است                                   

د) ارتباطی بین تبخیر واقعی و بالقوه وجود ندارد.

82 ) کدامیک از محدودیتها و مشکلات منابع آب در ایران نیست؟

الف) توزیع مناسب زمانی بارش در طی سال   ب) توزیع نامناسب مکانی بارش در کشور

ج) کمبود ریزشهای جوی نسبت به میانگین جهان د) بالا بودن میزان تبخیر و تعرق در کشور

83) وضعیت مصرف آب در کشورمان بترتیب چگونه است؟

الف) کشاورزی ، صنایع ، آشامیدنی                ب) اشامیدنی ، صنایع ، کشاورزی  

ج) کشاورزی ، آشامیدنی ، صنایع                  د) صنایع ، کشاورزی ، آشامیدنی.

84) کدام مورد خطرناکترین آلوده کننده منابع آب است؟

الف) جیوه ، سرب و موادشیمیایی سمی      ب) فاضلابهای خانگی و بیمارستانی     

ج) نیروگاه های تولید برق                         د) فاضلابهای شهری و خانگی

85) آلودگی آب شامل کدام مورد است؟

الف) تغییرات فیزیکی ، شیمیایی و زیستی     ب) وارد شدن سموم در داخل آب

ج) تغییرات شیمیایی و زیستی و بیولوژیک     د) دگرگونی در کمیت و کیفیت آب

86)چه درصدی از حجم کل آبهای جهان را آبهای شیرین تشکیل می دهند ؟

الف) 03/0             ب) 8/1                ج) 8/2                د) 2/97

87) چرا ایران با مشکل آب مواجه است؟

الف) کاهش میانگین بارندگی جهانی            ب) کمبود بارندگی و بالا بودن میزان تبخیر

ج) کمبود ریزشهای جوی                         د) کمبود رودخانه های دایمی و شیرین

88) برای بهره برداری صحیح از منابع آب ایران چه اقداماتی باید صورت گیرد؟

الف) کاهش مصرف آب در بخش صنایع        ب) صرفه جویی در مصرف آب آشامیدنی

ج) شناسایی ومطالعه ظرفیت آبهای موجود      د) استفاده حداکثری از  چاههای عمیق

89) بیشترین اتلاف منابع آب کشورمان در کدام بخشها وجود دارد؟

الف) آب شرب روستا و کشاورزی                 ب) آب آشامیدنی و صنعت       

 ج) صنعت و آب شرب شهری                      د) کشاورزی و صنایع 

90)  بند بهمن و سد امیرکبیر بترتیب در کدام استانها واقع شده است؟

الف) اصفهان ، خراسان      ب) فارس ، تهران      ج) خراسان ، تهران       د) یزد ، فارس

91 )کدامیک در آلودگی آبها نقش چندانی ندارند؟

الف)  فاضلابهای صنعتی و بیمارستانی                  ب) زباله های خانگی و صنعتی  

ج) سموم گیاهی و کودهای شیمیایی                    د) مصرف بی رویه منابع آب.

92 ) چرا مصرف سرانه آب آشامیدنی در کشورمان بیشتر از کشورهای اروپایی است؟ 

 الف) استفاده در بخش کشاورزی            ب) عدم جدایی آب آشامیدنی از دیگر مصارف خانگی

ج) استفاده در بخش صنعتی                   د) استفاده توسط مهاجرین روستایی در شهرها

93 ) کدام روش مصرف آب نادرست است؟

الف) استفاده حداکثر از ماشین لباسشویی    ب) آبیاری باغ ، چمن و باغچه در هنگام ظهر

ج) بستن شیر آب هنگام مسواک و اصلاح صورت    د) اطمینان از نبود نشت در لوله های آب

94 ) رفع کدام آلودگیهای آب نیازمند تخصص و هزینه زیاد است؟

الف) شیمیایی یا میکروبی                      ب) فیزیکی یا مکانیکی 

ج) زیستی یا بیولوژیک                           د) همه موارد درست است.

95) کدام عامل باعث شده تا آب به عنوان یک عامل حیاتی و بوجود آورنده بحران تلقی گردد؟

الف) افزایش جمعیت و گسترش صنایع    ب) مهاجرتهای روستایی و افزایش فرهنگ بهداشتی

ج) خشکسالیهای پیایی و نیاز به مواد غذایی  د) افزایش جمعیت روستایی و گسترش کشاورزی

96) کدام عامل درسالهای اخیرباعث گردیده تا نیاز بیشتر به آب آشامیدنی احساس گردد؟

الف) افزایش جمعیت شهرها                          ب) مهاجرت روستاییان به شهرها    

ج) توجه بیشتر به امر بهداشت                        د) همه موارد درست است.

97) بخش عمده آب کدام رودها به مصرف آشامیدنی مردم تهران و شهرکهای مجاور می رسد؟

الف) سفیدرود و کرج      ب) جاجرود و سفیدرود    ج) کرج و جاجرود    د) زاینده رود و کارون

98)تصفیه خانه شماره 2 آب شهر تهران در کدام منطقه قرار دارد؟

الف ) نارمک        ب) کرج                 ج) جلالیه                   د) جوادیه

99 ) کدامیک مراحل تامین آب سالم برای آشامیدن را بترتیب نشان می دهد؟

الف) کشف ، جمع آوری ، تصفیه ، انتقال و مراقبت  ب) کشف ، مراقبت ،جمع آوری ، تصفیه ، انتقال 

ج) کشف، انتقال ، جمع آوری ، تصفیه و مراقبت     د) کشف ، جمع آوری ، انتقال، تصفیه و مراقبت 

100 )بیشترین مصرف آب خانگی در شبانه روز در چه بخشی مصرف می گردد؟

الف) دستشویی و توالت     ب) لباسشویی        ج) پخت و پز           د) استحمام

101 ) استفاده از کدام منابع آب نیازمند احداث آب شیرین کن و تصفیه است؟

الف) اقیانوسها و رودها    ب) دریاچه ها و دریاها     ج) زیر زمینی و سطحی  د) اقیانوسها و دریاها

102 ) میانگین بارش سالیانه جهان و ایران بترتیب چند میلیمتر است؟

 الف) 800 و 255        ب) 485 و 180      ج) 800 و 180      د) 485 و 255 

103 ) کدامیک در مورد منابع آب نادرست است؟

الف) مقدار آب در کره زمین تقریبا ثابت است

ب) بخش اعظم کره زمین را قاره ها و جزایر پوشانده است.

ج) آب مایه حیات و عمران و آبادانی است                                

 د) آبهای موجود در کره زمین همواره در حال تغییر شکل اند. 

104 )  آب موجود در اتمسفر در سال تقریبا چند بار بین زمین و اتمسفر جابجا  می گردد ؟

الف) 40               ب) 9                ج)     25                   د) 65 

105) بیشترین بارش سالیانه کشور در کدام شهر انجام می پذیرد؟

الف) بندرانزلی            ب) شهرکرد            ج) اصفهان              د) همدان